Savonia-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat (Lagerstam, Oksanen, Timonen) 2018 ovat opinnäytetyössään tutkineet erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia ja toiveita kuntoutuspalveluista Pohjois-Savon alueella. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon YTRY:n kanssa. Opinnäytetyössä kartoitettiin millaisia kuntoutuspalveluita erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat Pohjois-Savon alueella, minkälaisia vaikutuksia vanhemmat kokevat palveluilla olevan lapsen kehityksen ja perheen yhteisen hyvinvoinnin kannalta sekä, mitä mieltä he ovat palveluiden toimivuudesta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kuntoutuspalveluista, mitä kuntoutuspalveluiden suunnittelijat voivat hyödyntää palveluiden kehittämisessä. Näin perheiden ääni saadaan kuuluviin niiden suunnitteluvaiheessa ja tulevaisuudessa palvelut palvelisivat kohderyhmäänsä paremmin heidän tarpeidensa mukaan.

 

Kuntoutuspalvelut muutoksen kohteena

Lasten kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi on viime vuosina tehty useita tutkimuksia tavoitteena mm. tukea lapsen osallisuutta kuntoutuksessa sekä vahvistaa kuntoutuksen linkittymistä lapsen arkeen. Tällä hetkellä suomalaisia paljon puhututtanut sote- ja maakuntauudistus tekee tuloaan, johon liittyen myös lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettään sosiaali- ja terveysministeriön toimesta Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmassa. Muutosohjelman tavoitteena on kehittää palveluita nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmiksi, ennaltaehkäisevimmiksi sekä vaikuttavimmiksi.

 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutuspalvelut tällä hetkellä

Useimpien tutkimusten, kuten myös meidän tutkimuksemme perusteella, erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ovat pääosin tyytyväisiä kuntoutuspalveluihin. Tutkimuksessamme selvisi, että monet vanhemmat kaipaavat tukea ja tietoa lapsen erityisen tuen tarpeesta ja sairaudesta sekä opastusta kuntoutuspalveluiden pariin pääsemisestä. Kuntoutuspalveluiden pariin pääseminen koetaan haasteelliseksi niiden hajanaisuuden vuoksi. Tärkeää kuntoutuksessa on korostaa varhaisentuen merkitystä, joka mahdollistaisi perheen ja lapsen riittävän aikaisen tukemisen ja palveluiden pariin pääsemisen. Tällä pystyttäisiin myös säästämään perheen ja etenkin vanhempien voimavaroja, jolloin he pystyvät keskittymään olemaan omalle lapselleen parhaat mahdolliset kasvattajan. Palveluiden toimivuuksissa on myös paikkakuntakohtaisia eroja, joka lisää hajanaisuutta ja perheiden vaikeutta päästä palveluiden pariin. Positiivisena asiana kuntoutuspalveluiden osalta nousi mm. ammattilaisten hyvä työskentely, jonka avulla lapsen kehitys edistyy päivä kerrallaan.

 

Kuntoutuspalvelut tulevaisuudessa

Jotta kuntoutuspalvelut pystyisivät palvelemaan tulevaisuudessa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja heidän perheitään entistä perhelähtöisemmin ja heidän tarpeensa huomioiden, on syytä kiinnittää huomiota mm. ohjaukseen ja neuvotaan, niiden joustavuuteen sekä lapsen ja perheen kuulemiseen. Kuten edellä jo mainittiin, on varhaisella tuella suuri merkitys lapsen kuntoutumisen onnistumisessa ja siksi sen roolia ei voida korostaa koskaan liikaa. Lisäksi lapsen kuntoutuksessa tulee aina pitää mielessä kuntoutujan arki ja arjessa osallistuminen ja pyrkiä tukemaan lapsen kehitystä ja osallisuutta hänen omassa toimintaympäristössään. Toisin sanoen lapsen kuntoutumisen tulee olla lapsen jokapäiväistä elämää tämän toimintaympäristöissään, joissa lapsi kasvaa ja kehittyy omana yksilönään ja jota vanhemmat, perhe ja muut kasvatukseen sekä kuntoutumiseen osallistuvat toimijat tukevat.

 

Oppimiskokemuksia

Meille opinnäytetyön aihe oli fysioterapeuttisesta näkökulmasta silmiä avaava. Koska aihe on hyvin ajankohtainen, antaa se hyviä valmiuksia meille tulevaisuudessa työelämään, kun olemme jo ennestään tutustuneet muutoksiin, joita Suomen sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuu. Lasten- ja perheiden kuntoutuspalveluita pääsimme työmme avulla tarkastelemaan hyvinkin perusteellisesti ja saimme uutta näkökulmaa siihen, miten meidän tulisi työskennellä erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kanssa. Opimme esimerkiksi, miten tärkeää on suunnitella kuntoutusta heidän tarpeitansa kuunnellen sekä hyödyntää muiden ammattilaisten näkemyksiä ja tekemään näin heidän kanssaan moniammatillista työtä. Lisäksi perhekulttuurin merkityksen tärkeys vahvistui työtä tehdessä. Koska jokainen perhe on erilainen, on meidän fysioterapeutteina sekä muidenkin terveys- ja sosiaalialojen ammattilaisten opittava keskustelemaan ja työskentelemään perheen kanssa ymmärtäen heidän arvomaailmaansa ja kasvatustapojaan. Perheen taustat tuntien voidaan suunnitella ja toteuttaa lapsen arkeen sidonnaisia kuntoutuspalveluita ja näin edistää lapsen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kasvua ja kehitystä tämän erityisen tuen tarpeet huomioiden.

Linkki opinnäytetyöhön

Opinnäytetyö: Vanhempien ääntä kuunnellen – Kohti perhelähtöisempiä erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutuspalveluita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *